Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Leverinsgvoorwaarden van Laq d’Or.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen bij LAQ D’OR / CNC International BV., gevestigd en kantoorhoudende te 6002 EG Weert (Nederland) aan de Burgemeesterlaan no. 2 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 12044846, hierna te noemen “LAQ D’OR”.
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 59617624 en zijn via de website www.laqdor.com te raadplegen en te downloaden.
2. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “de afnemer” wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met LAQ D’OR wenst aan te gaan en/of degene voor wiens rekening de producten worden geleverd
3. LAQ D’OR streeft er naar haar afnemer een afschrift van haar algemene leveringsvoorwaarden te doen toekomen. Zij is te allen tijde bereid de afnemer een afschrift van haar algemene leveringsvoorwaarden te doen toekomen, indien deze hierom verzoekt.
4. Indien de afnemer ook naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van LAQ D’OR en de geldende wet- en regelgeving.
5. Indien de afnemer ook naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van LAQ D’OR en de geldende wet- en regelgeving.
6. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van LAQ D’OR en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
7. LAQ D’OR behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle door LAQ D’OR gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes en aanbiedingen kunnen onverwijld na de aanvaarding door de afnemer nog door LAQ D’OR worden herroepen.
2. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes van LAQ D’OR geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Indien een offerte door LAQ D’OR schriftelijk wordt bevestigd en de afnemer uiterlijk binnen drie (3) dagen na dagtekening geen bezwaren hieromtrent aan LAQ D’OR kenbaar heeft gemaakt, is de opdrachtbevestiging van LAQ D’OR voor beiden bindend. Onder opdrachtbevestiging wordt mede verstaan een schriftelijke bevestiging door LAQ D’OR van hetgeen tussen partijen is besproken en mondeling is overeengekomen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door een medewerker van LAQ D’OR, of namens LAQ D’OR gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, zijn alleen bindend indien deze afspraken en/of toezeggingen door de door LAQ D’OR tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen en zekerheid

1. Alle prijzen van de zijde van LAQ D’OR zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover LAQ D’OR in verband met de levering van het product aan de afnemer kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, kan LAQ D’OR deze de afnemer apart in rekening brengen.
2. LAQ D’OR mag prijsverhogende kosten (zoals stijgingen van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, belastingen en/of heffingen) die zijn ontstaan binnen drie (3) maanden na het tot stand komen van de overeenkomst doorberekenen aan de afnemer. Het doorberekenen van prijsverhogende kosten geeft de afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de afnemer kan worden gevergd, gezien de omvang van de prijsverhogende kosten. Ontbinding door de afnemer op deze grond laat het recht van LAQ D’OR op een schadevergoeding onverlet, terwijl LAQ D’OR zelf niet tot enige schadevergoeding is gehouden. Bij effectieve prijsverlaging, opgelegd door derden, heeft LAQ D’OR het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Indien naar het redelijke oordeel van LAQ D’OR de financiële positie van de afnemer daartoe aanleiding geeft, is de afnemer verplicht op eerste verzoek van LAQ D’OR (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen ten genoegen van LAQ D’OR voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Laat de afnemer na de verzochte zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, dan is LAQ D’OR gerechtigd naar haar oordeel de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, en zonder zelf aan de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 – Betaling

1. Hetgeen de afnemer aan LAQ D’OR verschuldigd is, dient hij per datum van de Pro Forma factuur danwel factuur – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen – per omgaande te voldoen, hetzij door betaling à contant aan LAQ D’OR, hetzij door overschrijving op een door LAQ D’OR aangegeven bank- of girorekening, in de overeengekomen valuta.
2. Indien en voor zover (enig deel) van het verschuldigde niet uiterlijk op de overeengekomen datum door LAQ D’OR is ontvangen, is deze gerechtigd, onverminderd zijn recht nakoming te vorderen:
• aan de afnemer met ingang van die datum een rente van 1,5 % per maand over (dat deel van) het verschil in rekening te brengen, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand, en
• de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van alle met de afnemer gesloten overeenkomsten op te schorten.
Indien de afnemer ook na een schriftelijke of elektronische aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn het verschuldigde bedrag volledig te voldoen, is LAQ D’OR gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, en zonder zelf aan de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. LAQ D’OR kan alle kosten, die zij in of buiten rechte tot behoud van haar rechten tegenover de afnemer moet maken, aan de afnemer in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 1.200,–.
3. Een betaling van de afnemer wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die LAQ D’OR in verband met het tekortschieten van de afnemer ten aanzien van de overeenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van de verschuldigde (koop)prijs.
4. Tenzij uitdrukkelijk en anders is overeengekomen, is het de afnemer niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

Artikel 5 – Levering

1. LAQ D’OR is in staat de goederen te leveren op de datum vermeld op de Pro Forma factuur danwel factuur. Bij gebrek aan een dergelijke bepaling worden de goederen geleverd op de datum die LAQ D’OR geschikt acht.
2. LAQ D’OR levert de goederen Ex Works (Incoterms 2000).
3. Indien de afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal LAQ D’OR de hieraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening brengen, tenzij dit anders wordt overeengekomen.
4. LAQ D’OR is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft LAQ D’OR het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de aflevering plaats zoals overeengekomen in de orderbevestiging De geleverde zaken zijn ook voor rekening en risico van de afnemer, indien LAQ D’OR ze ter aflevering heeft aangeboden, maar de afnemer – om welke reden dan ook – niet afneemt. De kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag en bewaring, komen voor rekening van de afnemer.
7. . De afnemer is gehouden het gekochte binnen twee (2) weken van de Pro Forma factuur datum danwel factuur af te nemen. Bij gebreke daarvan is LAQ D’OR gerechtigd om op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek [Burgerlijk Wetboek] te vorderen dat de bevoegde rechter LAQ D’OR van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
8. LAQ D’OR is bevoegd veranderingen in de specificaties van de te leveren zaken aan te brengen, voor zover dat geen afbreuk doet aan de overeengekomen prestaties en kwaliteit.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. Onverminderd het in artikel 5 lid 6 bepaalde blijft het eigendom van de geleverde goederen bij LAQ D’OR, totdat alle vorderingen zijn voldaan betreffende de tegenprestatie voor door LAQ D’OR aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Tot dat tijdstip is de afnemer gehouden de geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van LAQ D’OR te bewaren.
2. LAQ D’OR heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de afnemer zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of de afnemer anderszins in verzuim is. De afnemer zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen.
3.In geval het eigendom van de afgeleverde zaken op de afnemer overgaat als gevolg van het feit dat de afnemer alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van LAQ D’OR tot zekerheid van de nakoming door de afnemer van alle vorderingen, uit welken hoofde dan ook, die LAQ D’OR op de afnemer zal krijgen. LAQ D’OR is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens de afnemer op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht de benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en de afnemer verplicht zich op verzoek van LAQ D’OR daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.
4. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van LAQ D’OR op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de afnemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van LAQ D’OR, tot zekerheid van al hetgeen de afnemer, uit welken hoofde dan ook, aan LAQ D’OR verschuldigd is en zal worden.
5. Indien LAQ D’OR zaken van de afnemer ter bewerking onder zich heeft, dan is LAQ D’OR gerechtigd deze onder zich te houden totdat de afnemer haar alles heeft voldaan wat de afnemer LAQ D’OR uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.
6. Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan LAQ D’OR is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar indien:
a) de afnemer surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend;
b) de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen; of
c) conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht (8) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van LAQ D’OR naar het redelijk oordeel van LAQ D’OR passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan LAQ D’OR verschuldigd is en zal worden.

Artikel 7: Garanties en reclames

1. LAQ D’OR garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met de standaardspecificaties van LAQ D’OR geldig op de verzenddatum, of met eventuele specificaties van de afnemer. De bij ons aanbod behorende documenten en gegevens, zoals catalogi, brochures, gewichts- en maataanduidingen, internetsites en overige publicaties gelden slechts bij benadering, voor zover zij niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Geringe afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een techniekafhankelijk meer- of mindergewicht van maximaal 3%, zijn geen wezenlijk gebrek en geven geen recht te reclameren en/of terughoudingsrecht.
2. Alle andere garanties, expliciet en impliciet, in verband met de goederen, afzonderlijk gebruikt of samen met ander materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke impliciete garantie voor de geschiktheid of verhandelbaarheid voor welk doel ook, worden verworpen.
3. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer LAQ D’OR binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk te informeren.
4. Reclames in verband met gebreken die ondanks nauwkeurige inspectie van de goederen niet binnen de in lid 3 van dit artikel vermelde periode konden worden opgemerkt, moeten schriftelijk worden ingediend en door LAQ D’OR onmiddellijk na ontdekking van de gebreken zijn ontvangen. Als afnemer niet binnen de hiervoor vermelde toe te passen periode een reclame indient, wordt het beschouwd als een volledige en onvoorwaardelijke verklaring van afstand van die reclame. Als behoorlijk bewezen is dat de goederen gebrekkig zijn, zal LAQ D’OR op eigen kosten en naar eigen keuze die goederen ofwel vervangen ofwel repareren, of de afnemer de betaalde prijs terugbetalen.

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LAQ D’OR geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2. Indien een derde de afnemer schending van (intellectuele eigendoms)rechten van deze derde verwijt met betrekking tot door LAQ D’OR geleverde zaken en/of diensten, dan zal LAQ D’OR zich inspannen strijd met het recht van de derde op te heffen, bijvoorbeeld door wijziging of licentieverkrijging. Dit geldt slechts voor zake en/of diensten die door LAQ D’OR zelf worden geproduceerd en/of in het verkeer gebracht en niet op instructie van de afnemer zijn ontwikkeld. Om zich te kunnen beroepen op deze inspanningsverplichting, dient de afnemer op straffe van verval LAQ D’OR onverwijld van schending zoals bedoeld in dit lid in kennis te stellen en tevens LAQ D’OR de vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer of in een te treffen minnelijke schikking. Onverminderd het in artikel 7 bepaalde behoudt LAQ D’OR zich te allen tijde het recht voor goederen en/of diensten te (doen) wijzigen ter vermijding van mogelijke strijd met rechten van derden.

Artikel 9 – Ontbinding

1. LAQ D’OR is gerechtigd alle met de afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de afnemer te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn en onverminderd het recht van LAQ D’OR op schadevergoeding van de afnemer te vorderen, indien:
a) de afnemer surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend;
b) de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen;
c) conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht (8) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van LAQ D’OR naar het redelijk oordeel van LAQ D’OR passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan LAQ D’OR verschuldigd is en zal worden; of
d) zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij LAQ D’OR redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
2. In de gevallen genoemd in artikel 9.1 is het door de afnemer aan LAQ D’OR verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, geldt voor de aansprakelijkheid van LAQ D’OR voor de schade van de afnemer uit hoofde van of in verband met een overeenkomst tussen LAQ D’OR en de afnemer dat:
a) LAQ D’OR niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten of verminderde opbrengst, en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een gedeelte daarvan;
b) voor andere schade dan onder a genoemd, is LAQ D’OR slechts aansprakelijk voor zover zij ter zake verzekerd is, en die verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
De onder a en b vermelde beperkingen gelden niet indien de afnemer aantoont dat de schade, waarvoor hij LAQ D’OR aansprakelijk houdt, het gevolg is van opzet of grove schuld van LAQ D’OR.
2. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de afnemer schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien, waardoor LAQ D’OR aansprakelijk is te houden, dient de afnemer met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na die gebeurtenis, LAQ D’OR van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de afnemer een tijdige schriftelijke kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van de afnemer vervallen dertig (30) dagen na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan LAQ D’OR zoals hiervoor is aangegeven.
3. . In alle gevallen waarin LAQ D’OR een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
4. De afnemer vrijwaart LAQ D’OR voor schade die LAQ D’OR mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door LAQ D’OR geleverde goederen of diensten.
5. LAQ D’OR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, waaronder in elk geval ook zijn begrepen storingen in elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de verbindingen met het Internet en storingen in het telefoonnet.
6.Vertraging bij de uitvoering of niet uitvoeren door LAQ D’OR leidt niet tot aansprakelijkheid voor LAQ D’OR als dat werd veroorzaakt door omstandigheden waarover hij geen controle heeft, met inbegrip tot overmacht, brand, overstroming, explosies, oproer, oorlog, terrorisme, gevaren op zee, problemen met arbeiders, defecte machines, handelingen of verbodsbepalingen van de regering, tekortkomen aan grondstoffen of energie tegen redelijke kosten, en/of verkeersopstoppingen.

Artikel 11 – Hoofdelijkheid

1. . Indien de afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens LAQ D’OR voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 12 – Bepalingen die van kracht blijven

1. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat afzonderlijke bepalingen om welke reden dan ook niet geldig zijn blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 13 – Geheimhouding

1. . De afnemer zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de afnemer tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

Artikel 14 – Overdracht rechten en verplichtingen

1. De afnemer kan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van LAQ D’OR overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. LAQ D’OR kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van LAQ D’OR, tenzij LAQ D’OR een andere rechter aanwijst.

Weert, 1 januari 2018